Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.smetg.be/shop en alle leveringen.

Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden van GSmet is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

 

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen GSmet en U als koper komt tot stand op het moment dat U de onderstaande voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.

GSmet behoudt zicht het recht een bestelling te weigeren of deze indien vereist aan extra voorwaarden te onderwerpen.

GSmet bevestigt Uw aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen e-mail met een bevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

De transactiegegevens worden, versleuteld met SSL-technologie, over het internet verstuurd. Dit om de veiligheid van uw online betaling en persoonsgegevens te waarborgen. Hiervoor heeft u geen speciale software nodig.

In geval van laattijdige betaling is GSmet bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigings e-mail worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

De door GSmet opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving. Hierbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Indien u een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal U op de hoogte worden gebracht wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

GSmet levert enkel in België Nederland en Luxemburg.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.bpost.be.

De lever- of verzendingskosten worden U meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. GSmet is niet aansprakelijk voor door hem verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

GSmet doet er alles aan om ieder product correct te leveren. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen GSmet U zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door GSmet voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij GSmet heeft u volgens het Wetboek van Economisch Recht, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst nemen door U of namens U.

Tijdens deze bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht meer wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient U dit, binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden. Dit kan zonder opgave van motivering.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controlemiddel. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, ook uw bankrekeningnummer.

De rechtstreekse retourneringskosten zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

GSmet betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendingskosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet volgens de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet, of onvolledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, inclusief op maat gesneden bekabeling, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen.
  • Wanneer op een product duidelijk sporen van beschadiging merkbaar zijn vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Indien uitdrukkelijk bij het product vermeld “ geen teruggave mogelijk “

Goederen moeten worden teruggestuurd naar volgend adres:
GSmet
Oude Zandstraat 83
9120 Beveren
België

 

Garantiebepalingen

GSmet volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers fabrikanten

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van GSmet behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

De echtheid van de kleur van de producten kan zeer licht verschillen van de kleuren op scherm. Op kleurafwijkingen kan GSmet  niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de voorwaarden van de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan GSmet te melden.

Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan GSmet.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van GSmet.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GSmet geen invloed kan uitoefenen, of niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

GSmet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GSmet zijn verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GSmet opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GSmet niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

Voor het afrekenen worden U de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, Recupel en BEBAT. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kunt U de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.

Als GSmet met U een bepaalde prijs overeenkomt, is GSmet niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen volgend op de levering gemeld te worden. In het geval dat de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

GSmet behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit aanbiedingen van GSmet of overeenkomsten die met hem gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven. Tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GSmet levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GSmet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GSmet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GSmet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GSmet kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website is eigendom van GSmet bvba.

 

Privacy

G. Smet BVBA houdt zich er aan de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

G. Smet BVBA, vertegenwoordigd door:

Smet Philippe

Oude zandstraat 83

9120 Beveren

E-mail: info@smetg.be

Telefoon: 037758598

Persoonsgegevens

Smet bewaart de persoonsgegevens van bezoekers louter en alleen in functie van de correcte verwerking van bestellingen. Deze gegevens worden op de server van G. Smet BVBA bewaard. Iedere klant heeft altijd het recht deze gegevens te raadplegen en desgewenst te wijzigen. Daarvoor dient de gebruiker contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Distributie van informatie aan derden

Informatie die op deze website door gebruikers wordt ingegeven wordt nooit doorgegeven aan derden.

Cookies

Cookies dienen de technische werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen en kunnen desgewenst door de gebruiker worden verwijderd.

E-mailverkeer

E-mailverkeer tussen gebruikers en G. Smet BVBA wordt op een server van G. Smet BVBA bewaard en wordt gebruikt voor de correcte verwerking van bestellingen en het garanderen van een zo vlot mogelijke dienstverlening. Gelieve u tot de contactpersoon voor de verwerking van persoonsgegevens te richten indien u persoonsgegevens wenst te raadplegen, wijzigen of verwijderen.

 

Maatschappelijke zetel

GSmet bvba
Oude Zandstraat 83
9120 Beveren
België

Tel: +32 3 775 58 49

E-mailadres: info@smetg.be

Ondernemingsnummer: BE 0459. 602. 727

Contacturen:
Ma-Vrij: 8.30 – 12.00 / 13.00 – 18.00
Zaterdag: 8:30 – 12.00
Zondag: Gesloten

Registreer u als zakelijke klant voor een correcte weergave van uw aankoopprijzen. Sluiten