Privacyverklaring G. Smet BVBA

Privacyverklaring G. Smet BVBA

 

 G. Smet BVBA, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0459.602.727, met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Beveren, Oude Zandstraat 83, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons steeds bereiken op het volgende e-mailadres: info@smetg.be.

Verwerkingsdoeleinden

G. Smet BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). De bedoelde gegevens zijn de identificatiegegevens, locatiegegevens, facturatiegegevens, het BTW-nummer, het emailadres, het telefoonnummer.

G. Smet is verantwoordelijk voor de opslag van deze gegevens en neemt daartoe de nodige beveiligingsmaatregelen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden behoudens gevallen bepaald door de wet.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@smetg.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 

 

 

Registreer u als zakelijke klant voor een correcte weergave van uw aankoopprijzen. Sluiten